Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 november 2014

25 november 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 november 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 229 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 364,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 975,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,2 miljarder EUR till 84,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,8 miljarder EUR till 476,9 miljarder EUR. Onsdagen den 19 november 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 98,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 102,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 1,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 22 miljarder EUR (jämfört med 25,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 199 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 21 november 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - Köp Förändring jämfört med föregående vecka - Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 29,4 miljarder EUR - 0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 13,0 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 12,7 miljarder EUR 2,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - 0,7 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,5 miljarder EUR till 175,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.532 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 264.449 1.290
2.1 Fordringar på IMF 83.603 −203
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 180.846 1.493
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.064 44
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.702 −2.907
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.702 −2.907
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 498.964 2.243
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 102.587 4.167
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 396.240 −1.950
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −107
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 133 133
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.956 4.913
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 563.441 404
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 198.964 916
7.2 Andra värdepapper 364.477 −512
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 236.330 −978
Summa tillgångar 2.033.165 5.008
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 975.135 −1.767
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 197.579 −15.109
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 175.536 −11.505
2.2 Inlåningsfacilitet 22.023 −3.604
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 19 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.751 230
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 120.757 17.391
5.1 Offentliga sektorn 84.684 17.212
5.2 Övriga skulder 36.072 179
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.140 1.481
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.119 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.850 169
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.850 169
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 219.491 2.611
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.313 0
Summa skulder 2.033.165 5.008

Kontakt för media