Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. novembra 2014

25. november 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. novembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,2 milijarde EUR na 229 milijard EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 364,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 975,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,2 milijarde EUR na 84,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,8 milijarde EUR na 476,9 milijarde EUR. V sredo, 19. novembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 98,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 102,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 22 milijard EUR (v primerjavi s 25,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 199 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 21. novembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 29,4 milijarde EUR - 0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 13,0 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 12,7 milijarde EUR 2,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - 0,7 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,5 milijarde EUR na 175,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.532 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 264.449 1.290
2.1 Terjatve do MDS 83.603 −203
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 180.846 1.493
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.064 44
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.702 −2.907
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.702 −2.907
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 498.964 2.243
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 102.587 4.167
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 396.240 −1.950
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −107
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 133 133
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.956 4.913
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 563.441 404
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 198.964 916
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.477 −512
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 236.330 −978
Skupaj sredstva 2.033.165 5.008
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 975.135 −1.767
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 197.579 −15.109
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 175.536 −11.505
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 22.023 −3.604
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 19 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.751 230
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 120.757 17.391
5.1 Širša država 84.684 17.212
5.2 Druge obveznosti 36.072 179
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.140 1.481
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.119 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.850 169
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.850 169
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 219.491 2.611
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.313 0
Skupaj obveznosti 2.033.165 5.008
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije