Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. novembru 2014

25. novembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. novembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,2 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 364,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 975,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 17,2 mld. EUR na 84,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,8 mld. EUR na 476,9 mld. EUR. V stredu 19. novembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 98,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 102,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 22 mld. EUR (v porovnaní s 25,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 199 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 21. novembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 29,4 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 13,0 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 12,7 mld. EUR 2,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR 0,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,5 mld. EUR na 175,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 532 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 264 449 1 290
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 603 −203
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 180 846 1 493
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 064 44
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 702 −2 907
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 702 −2 907
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 498 964 2 243
5.1 Hlavné refinančné operácie 102 587 4 167
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 396 240 −1 950
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −107
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 133 133
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 956 4 913
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 563 441 404
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 198 964 916
7.2 Ostatné cenné papiere 364 477 −512
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 236 330 −978
Aktíva spolu 2 033 165 5 008
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 975 135 −1 767
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 197 579 −15 109
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 175 536 −11 505
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 22 023 −3 604
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 19 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 751 230
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 120 757 17 391
5.1 Verejná správa 84 684 17 212
5.2 Ostatné záväzky 36 072 179
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 140 1 481
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 119 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 850 169
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 850 169
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 219 491 2 611
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 313 0
Pasíva spolu 2 033 165 5 008

Kontakt pre médiá