Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 listopada 2014 r.

25 listopada 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 listopada 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,2 mld EUR do poziomu 229 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 364,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR do poziomu 975,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,2 mld EUR do poziomu 84,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,8 mld EUR do poziomu 476,9 mld EUR. W środę 19 listopada 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 98,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 102,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 1,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 22 mld EUR (wobec 25,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld EUR do poziomu 199 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 21.11.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 29,4 mld EUR - 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 13,0 mld EUR - 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 12,7 mld EUR 2,2 mld EUR -
Program dot. rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - 0,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,5 mld EUR do poziomu 175,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.532 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 264.449 1.290
2.1 Należności od MFW 83.603 −203
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 180.846 1.493
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.064 44
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.702 −2.907
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.702 −2.907
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 498.964 2.243
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 102.587 4.167
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 396.240 −1.950
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −107
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 133 133
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.956 4.913
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 563.441 404
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 198.964 916
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.477 −512
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 236.330 −978
Aktywa razem 2.033.165 5.008
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 975.135 −1.767
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 197.579 −15.109
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 175.536 −11.505
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 22.023 −3.604
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.751 230
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 120.757 17.391
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 84.684 17.212
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.072 179
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.140 1.481
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.119 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.850 169
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.850 169
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 219.491 2.611
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.313 0
Pasywa razem 2.033.165 5.008

Kontakt z mediami