Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 november 2014

25 november 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 november 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 229 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 364,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 975,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,2 miljard naar EUR 84,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,8 miljard naar EUR 476,9 miljard. Op woensdag 19 november 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 98,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 102,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,9 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 22 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 25,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 199 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 21 november 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,4 miljard - EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,0 miljard - EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,7 miljard EUR 2,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - EUR 0,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,5 miljard naar EUR 175,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.532 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 264.449 1.290
2.1 Vorderingen op het IMF 83.603 −203
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 180.846 1.493
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.064 44
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.702 −2.907
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.702 −2.907
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 498.964 2.243
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 102.587 4.167
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 396.240 −1.950
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −107
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 133 133
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.956 4.913
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 563.441 404
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 198.964 916
7.2 Overige waardepapieren 364.477 −512
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 236.330 −978
Totaal activa 2.033.165 5.008
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 975.135 −1.767
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 197.579 −15.109
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 175.536 −11.505
2.2 Depositofaciliteit 22.023 −3.604
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 19 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.751 230
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.757 17.391
5.1 Overheid 84.684 17.212
5.2 Overige verplichtingen 36.072 179
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.140 1.481
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.119 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.850 169
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.850 169
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 219.491 2.611
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.313 0
Totaal passiva 2.033.165 5.008

Contactpersonen voor de media