Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 21. novembrī

2014.25.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 21. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 229 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 364.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 975.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.2 mljrd. euro (līdz 84.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.8 mljrd. euro (līdz 476.9 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 19. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 98.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 102.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 1.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 22 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 25.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 199 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 21. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.4 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.0 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.7 mljrd. euro 2.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro 0.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.5 mljrd. euro (līdz 175.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,532 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 264,449 1,290
2.1 SVF debitoru parādi 83,603 −203
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 180,846 1,493
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,064 44
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,702 −2,907
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,702 −2,907
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 498,964 2,243
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 102,587 4,167
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 396,240 −1,950
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −107
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 133 133
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,956 4,913
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 563,441 404
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 198,964 916
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,477 −512
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 236,330 −978
Kopā aktīvi 2,033,165 5,008
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 975,135 −1,767
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 197,579 −15,109
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 175,536 −11,505
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 22,023 −3,604
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 19 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,751 230
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 120,757 17,391
5.1 Saistības pret valdību 84,684 17,212
5.2 Pārējās saistības 36,072 179
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,140 1,481
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,119 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,850 169
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,850 169
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 219,491 2,611
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,313 0
Kopā pasīvi 2,033,165 5,008

Kontaktinformācija presei