Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. lapkričio 21 d.

2014 m. lapkričio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. lapkričio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 229 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 364,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 975,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,2 mlrd. eurų – iki 84,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 476,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. lapkričio 19 d., baigėsi 98,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 102,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 22 mlrd. eurų (palyginti su 25,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 199 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. lapkričio 21 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,4 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,0 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,7 mlrd. eurų 2,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų 0,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,5 mlrd. eurų – iki 175,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 532 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 264 449 1 290
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 603 −203
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 180 846 1 493
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 064 44
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 702 −2 907
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 702 −2 907
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 498 964 2 243
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 102 587 4 167
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 396 240 −1 950
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −107
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 133 133
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 956 4 913
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 563 441 404
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 198 964 916
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 477 −512
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 236 330 −978
Visas turtas 2 033 165 5 008
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 975 135 −1 767
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 197 579 −15 109
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 175 536 −11 505
2.2 Indėlių galimybė 22 023 −3 604
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 751 230
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 120 757 17 391
5.1 Valdžiai 84 684 17 212
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 072 179
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 140 1 481
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 119 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 850 169
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 850 169
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 219 491 2 611
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 313 0
Visi įsipareigojimai 2 033 165 5 008

Kontaktai žiniasklaidai