Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. studenoga 2014.

25. studenog 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. studenoga 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,2 milijarde EUR na 229 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 milijarda EUR na 364,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 milijarda EUR na 975,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 17,2 milijarde EUR na 84,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 5,8 milijarda EUR na 476,9 milijarda EUR. U srijedu, 19. studenoga 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 98,4 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 102,6 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 1,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 22 milijarde EUR (u odnosu na 25,6 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 0,9 milijarda EUR na 199 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 21. studenoga 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 29,4 mlrd. EUR - 0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 13,0 mlrd. EUR - 0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 12,7 mlrd. EUR 2,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - 0,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 11,5 milijarda EUR na 175,5 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 532 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 264 449 1 290
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 603 −203
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 180 846 1 493
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 064 44
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 702 −2 907
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 702 −2 907
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 498 964 2 243
5.1 Glavne operacije refinanciranja 102 587 4 167
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 396 240 −1 950
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 −107
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 133 133
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 956 4 913
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 563 441 404
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 198 964 916
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 477 −512
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 236 330 −978
Ukupno imovina 2 033 165 5 008
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 975 135 −1 767
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 197 579 −15 109
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 175 536 −11 505
2.2 Novčani depoziti 22 023 −3 604
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 19 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 751 230
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 120 757 17 391
5.1 Opća država 84 684 17 212
5.2 Ostale obveze 36 072 179
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 140 1 481
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 119 4
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 850 169
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 850 169
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 219 491 2 611
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 313 0
Ukupno obveze 2 033 165 5 008

Kontaktni podatci za medije