Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. november 2014

25. november 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. november 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,2 mia. euro til 229 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 364,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 975,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,2 mia. euro til 84,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,8 mia. euro til 476,9 mia. euro. Onsdag den 19. november 2014 udløb en primær markedsoperation på 98,4 mia. euro, og en ny på 102,6 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 22 mia. euro (mod 25,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 199 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 21. november 2014 Ændring i forhold til ugen før Opkøb Ændring i forhold til ugen før Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,4 mia. - EUR 0,5 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 13,0 mia. - EUR 0,1 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,7 mia. EUR 2,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - EUR 0,7 mia.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,5 mia. euro til 175,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.532 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 264.449 1.290
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.603 −203
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 180.846 1.493
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.064 44
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.702 −2.907
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.702 −2.907
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 498.964 2.243
5.1 Primære markedsoperationer 102.587 4.167
5.2 Langfristede markedsoperationer 396.240 −1.950
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −107
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 133 133
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.956 4.913
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 563.441 404
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 198.964 916
7.2 Andre værdipapirer 364.477 −512
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 236.330 −978
Aktiver i alt 2.033.165 5.008
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 975.135 −1.767
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 197.579 −15.109
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 175.536 −11.505
2.2 Indlånsfacilitet 22.023 −3.604
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 19 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.751 230
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 120.757 17.391
5.1 Offentlig forvaltning og service 84.684 17.212
5.2 Andre forpligtelser 36.072 179
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.140 1.481
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.119 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.850 169
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.850 169
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 219.491 2.611
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.313 0
Passiver i alt 2.033.165 5.008

Medie- og pressehenvendelser