Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. listopadu 2014

25. listopadu 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. listopadu 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,2 mld. EUR na 229 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 364,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 975,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,2 mld. EUR na 84,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 5,8 mld. EUR na 476,9 mld. EUR. Ve středu 19. listopadu 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 98,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 102,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 1,9 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 22 mld. EUR (ve srovnání s 25,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 199 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 21. listopadu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 29,4 mld. EUR 0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 13,0 mld. EUR 0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 12,7 mld. EUR 2,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR 0,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,5 mld. EUR na 175,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 532 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 264 449 1 290
2.1 Pohledávky za MMF 83 603 −203
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 180 846 1 493
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 064 44
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 702 −2 907
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 702 −2 907
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 498 964 2 243
5.1 Hlavní refinanční operace 102 587 4 167
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 396 240 −1 950
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −107
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 133 133
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 956 4 913
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 563 441 404
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 198 964 916
7.2 Ostatní cenné papíry 364 477 −512
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 236 330 −978
Aktiva celkem 2 033 165 5 008
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 975 135 −1 767
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 197 579 −15 109
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 175 536 −11 505
2.2 Vkladová facilita 22 023 −3 604
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 19 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 751 230
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 120 757 17 391
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 84 684 17 212
5.2 Ostatní závazky 36 072 179
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 140 1 481
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 119 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 850 169
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 850 169
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 219 491 2 611
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 313 0
Pasiva celkem 2 033 165 5 008

Kontakty pro média