Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 ноември 2014 г.

25 ноември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 ноември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,2 млрд. евро до 229 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 364,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 975,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 17,2 млрд. евро до 84,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,8 млрд. евро до 476,9 млрд. евро. На 19 ноември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 98,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 102,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 1,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 22 млрд. евро (при 25,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 199 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 21 ноември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 29,4 млрд. евро - 0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 13,0 млрд. евро - 0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 12,7 млрд. евро 2,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - 0,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 11,5 млрд. евро до 175,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 532 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 264 449 1 290
2.1 Вземания от МВФ 83 603 −203
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 180 846 1 493
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 064 44
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 702 −2 907
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 702 −2 907
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 498 964 2 243
5.1 Основни операции по рефинансиране 102 587 4 167
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 396 240 −1 950
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −107
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 133 133
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 956 4 913
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 563 441 404
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 198 964 916
7.2 Други ценни книжа 364 477 −512
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 236 330 −978
Общо активи 2 033 165 5 008
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 975 135 −1 767
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 197 579 −15 109
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 175 536 −11 505
2.2 Депозитно улеснение 22 023 −3 604
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 751 230
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 757 17 391
5.1 Сектор „Държавно управление“ 84 684 17 212
5.2 Други задължения 36 072 179
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 140 1 481
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 119 4
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 850 169
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 850 169
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 219 491 2 611
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 313 0
Общо пасиви 2 033 165 5 008

Данни за контакт за медиите