European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 oktober 2014

8 oktober 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 oktober 2014 motsvarade ökningen på 0,1 miljard EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 13,5 miljarder EUR till 227,2 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 367,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 975,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 17,6 miljarder till 69,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12 miljarder EUR till 483,6 miljarder EUR. Onsdagen den 1 oktober 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 90,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 89,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 4,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 30,4 miljarder EUR (jämfört med 24,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 194,6 miljarder EUR. Ökningen berodde på kvartalsomvärderingar i kombination med inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 3 oktober 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 149,1 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 31,9 miljarder EUR respektive 13,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,6 miljarder EUR till 206,8 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2014 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 961,615 EUR per fine oz.

USD: 1,2583 per EUR

JPY: 138,11 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1779 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 334.530 0 96
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 263.051 769 13.839
2.1 Fordringar på IMF 84.491 62 3.224
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 178.560 706 10.615
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.848 −393 1.790
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.642 160 −3
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.642 160 −3
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 513.916 −6.311 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 89.075 −1.232 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 424.724 −4.869 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 117 −209 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.973 676 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.851 −2.372 2.375
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 194.627 −293 407
7.2 Andra värdepapper 367.224 −2.079 1.968
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0 18
9 Övriga tillgångar 238.131 −2.740 7.530
Summa tillgångar 2.053.668 −10.212 25.645
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 975.140 5.095 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 237.131 3.014 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.777 −2.634 0
2.2 Inlåningsfacilitet 30.353 5.648 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.773 −52 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 100.000 −16.597 0
5.1 Offentliga sektorn 69.494 −17.648 0
5.2 Övriga skulder 30.506 1.051 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.006 724 23
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 913 43 59
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.262 −208 480
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.262 −208 480
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0 2.126
10 Övriga skulder 221.101 −2.231 8.837
11 Värderegleringskonton 315.537 0 14.119
12 Eget kapital 95.312 0 0
Summa skulder 2.053.668 −10.212 25.645
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media