European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 3. oktobrī

2014.8.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 3. oktobrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 0.1 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 13.5 mljrd. euro (līdz 227.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 367.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 975.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.6 mljrd. euro (līdz 69.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12 mljrd. euro (līdz 483.6 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 1. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 90.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 89.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 4.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 30.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 194.6 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās ceturkšņa beigu korekciju rezultātā kopā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 3. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 149.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 31.9 mljrd. euro un 13.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 206.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2014. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 961.615 EUR par Trojas unci

1.2583 USD par 1 EUR

138.11 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1779 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,530 0 96
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 263,051 769 13,839
2.1 SVF debitoru parādi 84,491 62 3,224
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 178,560 706 10,615
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,848 −393 1,790
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,642 160 −3
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,642 160 −3
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 513,916 −6,311 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 89,075 −1,232 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 424,724 −4,869 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 117 −209 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,973 676 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,851 −2,372 2,375
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 194,627 −293 407
7.2 Pārējie vērtspapīri 367,224 −2,079 1,968
8 Valdības parāds euro 26,727 0 18
9 Pārējie aktīvi 238,131 −2,740 7,530
Kopā aktīvi 2,053,668 −10,212 25,645
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 975,140 5,095 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 237,131 3,014 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,777 −2,634 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 30,353 5,648 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,773 −52 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 100,000 −16,597 0
5.1 Saistības pret valdību 69,494 −17,648 0
5.2 Pārējās saistības 30,506 1,051 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,006 724 23
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 913 43 59
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,262 −208 480
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,262 −208 480
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0 2,126
10 Pārējās saistības 221,101 −2,231 8,837
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0 14,119
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0 0
Kopā pasīvi 2,053,668 −10,212 25,645
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem