Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 september 2014

9 september 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 september 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 213,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 september 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 365,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 972,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,9 miljarder EUR till 70,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,6 miljarder EUR till 466,1 miljarder EUR. Onsdagen den 3 september 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 131,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 111,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 3,5 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 26,7 miljarder EUR (jämfört med 30,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 195,4 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 5 september 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29 miljarder EUR till 193,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.433 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.786 238
2.1 Fordringar på IMF 81.425 552
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.361 −314
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.385 1.156
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.834 953
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.834 953
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 492.726 −24.853
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 111.199 −20.563
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 381.390 −3.509
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 116 −801
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 21 21
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.390 −238
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 560.740 886
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 195.445 0
7.2 Andra värdepapper 365.295 886
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 238.127 −4.730
Summa tillgångar 2.012.130 −26.586
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 972.555 1.266
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 220.386 −33.269
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 193.719 −29.039
2.2 Inlåningsfacilitet 26.650 −4.214
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 −16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.855 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 98.476 5.407
5.1 Offentliga sektorn 70.689 6.915
5.2 Övriga skulder 27.787 −1.508
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.165 1.580
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 932 −118
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.013 961
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.013 961
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 214.651 −2.413
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.012.130 −26.586
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media