Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. septembra 2014

9. september 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. septembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,6 milijarde EUR na 213,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. september 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 365,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 972,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,9 milijarde EUR na 70,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,6 milijarde EUR na 466,1 milijarde EUR. V sredo, 3. septembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 131,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 111,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 26,7 milijarde EUR (v primerjavi s 30,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 195,4 milijard EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 5. septembra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 148,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 29 milijard EUR na 193,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.433 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 249.786 238
2.1 Terjatve do MDS 81.425 552
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.361 −314
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.385 1.156
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.834 953
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.834 953
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 492.726 −24.853
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 111.199 −20.563
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 381.390 −3.509
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 116 −801
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 21 21
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 62.390 −238
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 560.740 886
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 195.445 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 365.295 886
8 Dolg širše države v EUR 26.709 0
9 Druga sredstva 238.127 −4.730
Skupaj sredstva 2.012.130 −26.586
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 972.555 1.266
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 220.386 −33.269
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 193.719 −29.039
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 26.650 −4.214
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.855 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 98.476 5.407
5.1 Širša država 70.689 6.915
5.2 Druge obveznosti 27.787 −1.508
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.165 1.580
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 932 −118
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.013 961
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.013 961
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 214.651 −2.413
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.012.130 −26.586