Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. septembru 2014

9. septembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. septembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,6 mld. EUR na 213,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. septembra 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 365,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,3 mld. EUR na 972,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 6,9 mld. EUR na 70,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,6 mld. EUR na 466,1 mld. EUR. V stredu 3. septembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 131,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 111,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 3,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 26,7 mld. EUR (v porovnaní s 30,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 195,4 mld. EUR. V týždni končiacom sa 5. septembra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,9 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 29 mld. EUR na 193,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 433 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 786 238
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 425 552
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 168 361 −314
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 385 1 156
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 834 953
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 834 953
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 492 726 −24 853
5.1 Hlavné refinančné operácie 111 199 −20 563
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 381 390 −3 509
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 116 −801
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 21 21
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 390 −238
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 560 740 886
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 195 445 0
7.2 Ostatné cenné papiere 365 295 886
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 238 127 −4 730
Aktíva spolu 2 012 130 −26 586
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 972 555 1 266
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 220 386 −33 269
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 193 719 −29 039
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 26 650 −4 214
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 855 1
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 98 476 5 407
5.1 Verejná správa 70 689 6 915
5.2 Ostatné záväzky 27 787 −1 508
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 165 1 580
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 932 −118
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 013 961
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 013 961
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 214 651 −2 413
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 012 130 −26 586
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá