Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 września 2014 r.

9 września 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 września 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,6 mld EUR do poziomu 213,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4 września 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld EUR do poziomu 365,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,3 mld EUR do poziomu 972,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,9 mld EUR do poziomu 70,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,6 mld EUR do poziomu 466,1 mld EUR. W środę 3 września 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 131,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 111,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 3,5 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 26,7 mld EUR (wobec 30,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 195,4 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 5 września 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 29 mld EUR do poziomu 193,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.433 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.786 238
2.1 Należności od MFW 81.425 552
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.361 −314
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.385 1.156
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.834 953
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.834 953
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 492.726 −24.853
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 111.199 −20.563
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 381.390 −3.509
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 116 −801
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 21
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.390 −238
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 560.740 886
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 195.445 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 365.295 886
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 238.127 −4.730
Aktywa razem 2.012.130 −26.586
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 972.555 1.266
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 220.386 −33.269
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 193.719 −29.039
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 26.650 −4.214
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.855 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 98.476 5.407
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.689 6.915
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.787 −1.508
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.165 1.580
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 932 −118
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.013 961
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.013 961
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 214.651 −2.413
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.012.130 −26.586
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami