Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 september 2014

9 september 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 september 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 213,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 september 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 365,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 972,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,9 miljard naar EUR 70,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,6 miljard naar EUR 466,1 miljard. Op woensdag 3 september 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 131,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 111,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 3,5 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 26,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 30,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 195,4 miljard. In de week die eindigde op 5 september 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29 miljard naar EUR 193,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.433 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.786 238
2.1 Vorderingen op het IMF 81.425 552
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.361 −314
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.385 1.156
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.834 953
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.834 953
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 492.726 −24.853
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 111.199 −20.563
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 381.390 −3.509
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 116 −801
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 21 21
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 62.390 −238
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 560.740 886
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 195.445 0
7.2 Overige waardepapieren 365.295 886
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 238.127 −4.730
Totaal activa 2.012.130 −26.586
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 972.555 1.266
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 220.386 −33.269
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 193.719 −29.039
2.2 Depositofaciliteit 26.650 −4.214
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.855 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.476 5.407
5.1 Overheid 70.689 6.915
5.2 Overige verplichtingen 27.787 −1.508
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.165 1.580
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 932 −118
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.013 961
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.013 961
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 214.651 −2.413
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.012.130 −26.586
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media