Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 5. septembrī

2014.9.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 5. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 213.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 4. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 365.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 972.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.9 mljrd. euro (līdz 70.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.6 mljrd. euro (līdz 466.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 3. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 131.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 111.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 3.5 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 26.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 30.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (195.4 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 5. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.9 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 29 mljrd. euro (līdz 193.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,433 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,786 238
2.1 SVF debitoru parādi 81,425 552
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,361 −314
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,385 1,156
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,834 953
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,834 953
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 492,726 −24,853
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 111,199 −20,563
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 381,390 −3,509
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 116 −801
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 21 21
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62,390 −238
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 560,740 886
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 195,445 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 365,295 886
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 238,127 −4,730
Kopā aktīvi 2,012,130 −26,586
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 972,555 1,266
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 220,386 −33,269
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 193,719 −29,039
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 26,650 −4,214
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,855 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 98,476 5,407
5.1 Saistības pret valdību 70,689 6,915
5.2 Pārējās saistības 27,787 −1,508
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,165 1,580
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 932 −118
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,013 961
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,013 961
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 214,651 −2,413
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,012,130 −26,586
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem