SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. september 2014

9. september 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. september 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 213,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. september 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 365,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 972,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,9 mia. euro til 70,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,6 mia. euro til 466,1 mia. euro. Onsdag den 3. september 2014 udløb en primær markedsoperation på 131,8 mia. euro, og en ny på 111,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 3,5 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,9 mia. i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 26,7 mia. euro (mod 30,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 195,4 mia. euro. I ugen, der sluttede den 5. september 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29 mia. euro til 193,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.433 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.786 238
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.425 552
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.361 −314
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.385 1.156
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.834 953
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.834 953
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 492.726 −24.853
5.1 Primære markedsoperationer 111.199 −20.563
5.2 Langfristede markedsoperationer 381.390 −3.509
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 116 −801
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 21 21
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 62.390 −238
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 560.740 886
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 195.445 0
7.2 Andre værdipapirer 365.295 886
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 238.127 −4.730
Aktiver i alt 2.012.130 −26.586
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 972.555 1.266
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 220.386 −33.269
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 193.719 −29.039
2.2 Indlånsfacilitet 26.650 −4.214
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 17 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.855 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 98.476 5.407
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.689 6.915
5.2 Andre forpligtelser 27.787 −1.508
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.165 1.580
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 932 −118
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.013 961
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.013 961
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 214.651 −2.413
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.012.130 −26.586
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt