Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 септември 2014 г.

9 септември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 5 септември 2014 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,6 млрд. евро до 213,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 септември 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 365,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 972,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,9 млрд. евро до 70,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,6 млрд. евро до 466,1 млрд. евро. На 3 септември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 131,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 111,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 3,5 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 26,7 млрд. евро (при 30,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 195,4 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 5 септември 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 29 млрд. евро до 193,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 433 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 786 238
2.1 Вземания от МВФ 81 425 552
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 361 −314
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 385 1 156
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 834 953
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 834 953
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 492 726 −24 853
5.1 Основни операции по рефинансиране 111 199 −20 563
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 381 390 −3 509
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 116 −801
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 21
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 62 390 −238
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 560 740 886
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 195 445 0
7.2 Други ценни книжа 365 295 886
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 238 127 −4 730
Общо активи 2 012 130 −26 586
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 972 555 1 266
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 220 386 −33 269
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 193 719 −29 039
2.2 Депозитно улеснение 26 650 −4 214
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −16
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 855 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 476 5 407
5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 689 6 915
5.2 Други задължения 27 787 −1 508
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 165 1 580
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 932 −118
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 013 961
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 013 961
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 214 651 −2 413
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 012 130 −26 586
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите