Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 augusti 2014

12 augusti 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 augusti 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 213,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 augusti 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 360,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 973,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 66,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 483,5 miljarder EUR. Onsdagen den 6 augusti 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 133,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 107,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 3,2 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,1 miljarder EUR (jämfört med 44,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 199 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 8 augusti 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 152,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,2 miljarder EUR till 214,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.403 941
2.1 Fordringar på IMF 81.130 −525
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.273 1.466
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.521 −375
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.905 380
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.905 380
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 504.912 −28.623
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 107.922 −25.382
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 396.974 −3.210
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 17 −28
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.126 −8.074
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 559.131 2.322
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 199.011 0
7.2 Andra värdepapper 360.120 2.322
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 4
9 Övriga tillgångar 241.119 −999
Summa tillgångar 2.025.258 −34.425
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 973.405 1.982
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 235.871 −27.987
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 214.475 −5.241
2.2 Inlåningsfacilitet 21.146 −22.972
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 251 226
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.012 194
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 96.732 −9.035
5.1 Offentliga sektorn 66.574 −4.305
5.2 Övriga skulder 30.158 −4.730
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.771 −464
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.015 −255
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.280 881
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.280 881
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 213.077 259
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.311 0
Summa skulder 2.025.258 −34.425