Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. avgusta 2014

12. avgust 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. avgusta 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. avgust 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,3 milijarde EUR na 360,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 973,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,3 milijarde EUR na 66,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,9 milijarde EUR na 483,5 milijarde EUR. V sredo, 6. avgusta 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 133,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 107,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (podobno kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 21,1 milijarde EUR (v primerjavi s 44,1 milijarde prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 199 milijard EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 8. avgusta 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 152,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5,2 milijarde EUR na 214,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.432 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 249.403 941
2.1 Terjatve do MDS 81.130 −525
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.273 1.466
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.521 −375
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.905 380
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.905 380
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 504.912 −28.623
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 107.922 −25.382
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 396.974 −3.210
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 17 −28
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.126 −8.074
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 559.131 2.322
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 199.011 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 360.120 2.322
8 Dolg širše države v EUR 26.709 4
9 Druga sredstva 241.119 −999
Skupaj sredstva 2.025.258 −34.425
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 973.405 1.982
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 235.871 −27.987
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 214.475 −5.241
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.146 −22.972
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 251 226
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.012 194
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 96.732 −9.035
5.1 Širša država 66.574 −4.305
5.2 Druge obveznosti 30.158 −4.730
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.771 −464
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.015 −255
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.280 881
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.280 881
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 213.077 259
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.311 0
Skupaj obveznosti 2.025.258 −34.425