Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 sierpnia 2014 r.

12 sierpnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 sierpnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 213,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7 sierpnia 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,3 mld EUR do poziomu 360,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2 mld EUR do poziomu 973,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,3 mld EUR do poziomu 66,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,9 mld EUR do poziomu 483,5 mld EUR. W środę 6 sierpnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 133,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 107,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 3,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,1 mld EUR (wobec 44,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 199 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 8 sierpnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 152,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5,2 mld EUR do poziomu 214,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.403 941
2.1 Należności od MFW 81.130 −525
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.273 1.466
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.521 −375
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.905 380
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.905 380
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.912 −28.623
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 107.922 −25.382
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 396.974 −3.210
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 17 −28
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.126 −8.074
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 559.131 2.322
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 199.011 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 360.120 2.322
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 4
9 Pozostałe aktywa 241.119 −999
Aktywa razem 2.025.258 −34.425
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 973.405 1.982
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 235.871 −27.987
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 214.475 −5.241
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.146 −22.972
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 251 226
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.012 194
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 96.732 −9.035
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.574 −4.305
5.2 Pozostałe zobowiązania 30.158 −4.730
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.771 −464
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.015 −255
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.280 881
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.280 881
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 213.077 259
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.311 0
Pasywa razem 2.025.258 −34.425