Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 augustus 2014

12 augustus 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 augustus 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 213,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 augustus 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 360,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 973,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,3 miljard naar EUR 66,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,9 miljard naar EUR 483,5 miljard. Op woensdag 6 augustus 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 133,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 107,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd EUR 3,2 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 44,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 199 miljard. In de week die eindigde op 8 augustus 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 152,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,2 miljard naar EUR 214,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.403 941
2.1 Vorderingen op het IMF 81.130 −525
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.273 1.466
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.521 −375
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.905 380
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.905 380
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 504.912 −28.623
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 107.922 −25.382
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 396.974 −3.210
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 17 −28
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.126 −8.074
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 559.131 2.322
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 199.011 0
7.2 Overige waardepapieren 360.120 2.322
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 4
9 Overige activa 241.119 −999
Totaal activa 2.025.258 −34.425
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 973.405 1.982
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 235.871 −27.987
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 214.475 −5.241
2.2 Depositofaciliteit 21.146 −22.972
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 251 226
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.012 194
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.732 −9.035
5.1 Overheid 66.574 −4.305
5.2 Overige verplichtingen 30.158 −4.730
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.771 −464
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.015 −255
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.280 881
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.280 881
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 213.077 259
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.311 0
Totaal passiva 2.025.258 −34.425