SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. august 2014

12. august 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. august 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 213,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. august 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,3 mia. euro til 360,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 973,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,3 mia. euro til 66,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,9 mia. euro til 483,5 mia. euro. Onsdag den 6. august 2014 udløb en primær markedsoperation på 133,3 mia. euro, og en ny på 107,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 3,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (i lighed med ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,1 mia. euro (sammenlignet med 44,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 199 mia. euro. I ugen, der sluttede den 8. august 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 152,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,2 mia. euro til 214,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.403 941
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.130 −525
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.273 1.466
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.521 −375
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.905 380
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.905 380
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.912 −28.623
5.1 Primære markedsoperationer 107.922 −25.382
5.2 Langfristede markedsoperationer 396.974 −3.210
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 17 −28
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.126 −8.074
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 559.131 2.322
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 199.011 0
7.2 Andre værdipapirer 360.120 2.322
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 4
9 Andre aktiver 241.119 −999
Aktiver i alt 2.025.258 −34.425
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 973.405 1.982
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 235.871 −27.987
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 214.475 −5.241
2.2 Indlånsfacilitet 21.146 −22.972
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 251 226
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.012 194
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 96.732 −9.035
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.574 −4.305
5.2 Andre forpligtelser 30.158 −4.730
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.771 −464
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.015 −255
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.280 881
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.280 881
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 213.077 259
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.311 0
Passiver i alt 2.025.258 −34.425