Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 август 2014 г.

12 август 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 август 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 213,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 август 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 360,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2 млрд. евро до 973,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 4,3 млрд. евро до 66,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,9 млрд. евро до 483,5 млрд. евро. На 6 август 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 133,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 107,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 3,2 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 21,1 млрд. евро (при 44,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 199 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 8 август 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 152,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 5,2 млрд. евро до 214,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 403 941
2.1 Вземания от МВФ 81 130 −525
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 273 1 466
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 521 −375
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 905 380
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 905 380
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 912 −28 623
5.1 Основни операции по рефинансиране 107 922 −25 382
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 396 974 −3 210
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 17 −28
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 126 −8 074
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 559 131 2 322
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 199 011 0
7.2 Други ценни книжа 360 120 2 322
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 4
9 Други активи 241 119 −999
Общо активи 2 025 258 −34 425
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 973 405 1 982
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 235 871 −27 987
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 214 475 −5 241
2.2 Депозитно улеснение 21 146 −22 972
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 251 226
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 012 194
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 96 732 −9 035
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 574 −4 305
5.2 Други задължения 30 158 −4 730
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 771 −464
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 015 −255
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 280 881
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 280 881
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 213 077 259
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 311 0
Общо пасиви 2 025 258 −34 425