Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 augusti 2014

5 augusti 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 augusti 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köpet av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 213,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
31 juli 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 5 miljarder EUR till 357,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6 miljarder EUR till 971,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 36,3 miljarder EUR till 70,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 489,4 miljarder EUR. Onsdagen den 30 juli 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 97,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 133,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 13,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 6,8 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 3 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 44,1 miljarder EUR (jämfört med 21,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 199 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna och det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 1 augusti 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 152,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,3 miljarder EUR till 219,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.432 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 248.462 347
2.1 Fordringar på IMF 81.655 20
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.807 327
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.897 −308
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.526 −111
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.526 −111
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 533.535 25.717
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 133.304 35.417
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 400.184 −9.383
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 45 −319
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.200 −47
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 556.809 −9.498
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 199.011 −4.453
7.2 Andra värdepapper 357.799 −5.045
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.705 0
9 Övriga tillgångar 242.118 −729
Summa tillgångar 2.059.683 15.371
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 971.423 5.959
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 263.858 46.130
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 219.715 23.349
2.2 Inlåningsfacilitet 44.118 22.783
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 25 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.818 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 105.767 −34.156
5.1 Offentliga sektorn 70.879 −36.267
5.2 Övriga skulder 34.888 2.110
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.234 −4.227
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.269 186
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.399 −203
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.399 −203
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 212.818 1.682
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.311 0
Summa skulder 2.059.683 15.371

Kontakt för media