Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. avgusta 2014

5. avgust 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. avgusta 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
31. julij 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 5 milijard EUR na 357,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6 milijard EUR na 971,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 36,3 milijarde EUR na 70,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,9 milijarde EUR na 489,4 milijarde EUR. V sredo, 30. julija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 97,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 133,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 13,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 6,8 milijarde EUR, medtem ko so bile 3 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačane pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 44,1 milijarde EUR (v primerjavi z 21,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 4,5 milijarde EUR na 199 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 1. avgusta 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 152,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 23,3 milijarde EUR na 219,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.432 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 248.462 347
2.1 Terjatve do MDS 81.655 20
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.807 327
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.897 −308
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.526 −111
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.526 −111
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 533.535 25.717
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 133.304 35.417
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 400.184 −9.383
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 45 −319
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.200 −47
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 556.809 −9.498
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 199.011 −4.453
7.2 Drugi vrednostni papirji 357.799 −5.045
8 Dolg širše države v EUR 26.705 0
9 Druga sredstva 242.118 −729
Skupaj sredstva 2.059.683 15.371
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 971.423 5.959
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 263.858 46.130
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 219.715 23.349
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 44.118 22.783
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 25 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.818 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 105.767 −34.156
5.1 Širša država 70.879 −36.267
5.2 Druge obveznosti 34.888 2.110
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.234 −4.227
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.269 186
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.399 −203
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.399 −203
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 212.818 1.682
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.311 0
Skupaj obveznosti 2.059.683 15.371

Stiki za medije