Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. augustu 2014

5. augusta 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. augusta 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
31. júla 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 5 mld. EUR na 357,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6 mld. EUR na 971,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 36,3 mld. EUR na 70,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,9 mld. EUR na 489,4 mld. EUR. V stredu 30. júla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 97,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 133,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 13,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 6,8 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií boli predčasne splatené 3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 44,1 mld. EUR (v porovnaní s 21,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 4,5 mld. EUR na 199 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 1. augusta 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 152,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,9 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 23,3 mld. EUR na 219,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 432 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 248 462 347
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 655 20
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 166 807 327
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 897 −308
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 526 −111
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 526 −111
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 533 535 25 717
5.1 Hlavné refinančné operácie 133 304 35 417
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 400 184 −9 383
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 45 −319
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 200 −47
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 556 809 −9 498
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 199 011 −4 453
7.2 Ostatné cenné papiere 357 799 −5 045
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 705 0
9 Ostatné aktíva 242 118 −729
Aktíva spolu 2 059 683 15 371
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 971 423 5 959
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 263 858 46 130
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 219 715 23 349
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 44 118 22 783
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 25 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 818 1
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 105 767 −34 156
5.1 Verejná správa 70 879 −36 267
5.2 Ostatné záväzky 34 888 2 110
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 234 −4 227
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 269 186
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 399 −203
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 399 −203
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 212 818 1 682
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 311 0
Pasíva spolu 2 059 683 15 371

Kontakt pre médiá