Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 sierpnia 2014 r.

5 sierpnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 sierpnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 213,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
31 lipca 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 5 mld EUR do poziomu 357,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6 mld EUR do poziomu 971,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 36,3 mld EUR do poziomu 70,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,9 mld EUR do poziomu 489,4 mld EUR. W środę 30 lipca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 97,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 133,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 13,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,8 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 44,1 mld EUR (wobec 21,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 4,5 mld EUR do poziomu 199 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 sierpnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 152,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 23,3 mld EUR do poziomu 219,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.432 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 248.462 347
2.1 Należności od MFW 81.655 20
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.807 327
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.897 −308
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.526 −111
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.526 −111
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 533.535 25.717
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 133.304 35.417
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 400.184 −9.383
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 45 −319
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.200 −47
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 556.809 −9.498
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 199.011 −4.453
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 357.799 −5.045
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.705 0
9 Pozostałe aktywa 242.118 −729
Aktywa razem 2.059.683 15.371
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 971.423 5.959
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 263.858 46.130
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 219.715 23.349
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 44.118 22.783
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.818 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 105.767 −34.156
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.879 −36.267
5.2 Pozostałe zobowiązania 34.888 2.110
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.234 −4.227
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.269 186
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.399 −203
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.399 −203
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 212.818 1.682
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.311 0
Pasywa razem 2.059.683 15.371

Kontakt z mediami