Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 augustus 2014

5 augustus 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 augustus 2014 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 213,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
31 juli 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 5 miljard naar EUR 357,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6 miljard naar EUR 971,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 36,3 miljard naar EUR 70,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 489,4 miljard. Op woensdag 30 juli 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 97,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 133,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verliep een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 13,2 miljard en werd een nieuwe van EUR 6,8 miljard verrekend, terwijl EUR 3 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 44,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 4,5 miljard naar EUR 199 miljard doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties, werden afgelost. In de week die eindigde op 1 augustus 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 152,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 23,3 miljard naar EUR 219,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.432 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.462 347
2.1 Vorderingen op het IMF 81.655 20
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.807 327
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.897 −308
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.526 −111
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.526 −111
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 533.535 25.717
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 133.304 35.417
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 400.184 −9.383
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 45 −319
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.200 −47
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 556.809 −9.498
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 199.011 −4.453
7.2 Overige waardepapieren 357.799 −5.045
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.705 0
9 Overige activa 242.118 −729
Totaal activa 2.059.683 15.371
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 971.423 5.959
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 263.858 46.130
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 219.715 23.349
2.2 Depositofaciliteit 44.118 22.783
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 25 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.818 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 105.767 −34.156
5.1 Overheid 70.879 −36.267
5.2 Overige verplichtingen 34.888 2.110
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.234 −4.227
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.269 186
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.399 −203
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.399 −203
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 212.818 1.682
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.311 0
Totaal passiva 2.059.683 15.371

Contactpersonen voor de media