Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 1. augustā

2014.5.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 1. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro sakarā ar zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 31. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 357.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6 mljrd. euro (līdz 971.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 36.3 mljrd. euro (līdz 70.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 489.4 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 30. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 97.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 133.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 13.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.8 mljrd. euro apmērā, savukārt 3 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 44.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 199 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 1. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 152.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.9 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 23.3 mljrd. euro (līdz 219.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,432 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 248,462 347
2.1 SVF debitoru parādi 81,655 20
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,807 327
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,897 −308
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,526 −111
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,526 −111
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 533,535 25,717
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 133,304 35,417
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 400,184 −9,383
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 45 −319
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,200 −47
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 556,809 −9,498
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 199,011 −4,453
7.2 Pārējie vērtspapīri 357,799 −5,045
8 Valdības parāds euro 26,705 0
9 Pārējie aktīvi 242,118 −729
Kopā aktīvi 2,059,683 15,371
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 971,423 5,959
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 263,858 46,130
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 219,715 23,349
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 44,118 22,783
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 25 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,818 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 105,767 −34,156
5.1 Saistības pret valdību 70,879 −36,267
5.2 Pārējās saistības 34,888 2,110
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,234 −4,227
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,269 186
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,399 −203
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,399 −203
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 212,818 1,682
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,311 0
Kopā pasīvi 2,059,683 15,371

Kontaktinformācija presei