Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. august 2014

5. august 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. august 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af et køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 213,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
31. juli 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 5 mia. euro til 357,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6 mia. euro til 971,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 36,3 mia. euro til 70,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,9 mia. euro til 489,4 mia. euro. Onsdag den 30. juli 2014 udløb en primær markedsoperation på 97,9 mia. euro, og en ny på 133,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 13,2 mia. euro, og en ny på 6,8 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 3 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 44,1 mia. euro (mod 21,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 4,5 mia. euro til 199 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under Securities Markets Programme og det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 1. august 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 152,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 23,3 mia. euro til 219,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.432 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 248.462 347
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.655 20
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.807 327
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.897 −308
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.526 −111
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.526 −111
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 533.535 25.717
5.1 Primære markedsoperationer 133.304 35.417
5.2 Langfristede markedsoperationer 400.184 −9.383
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 45 −319
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.200 −47
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 556.809 −9.498
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 199.011 −4.453
7.2 Andre værdipapirer 357.799 −5.045
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.705 0
9 Andre aktiver 242.118 −729
Aktiver i alt 2.059.683 15.371
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 971.423 5.959
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 263.858 46.130
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 219.715 23.349
2.2 Indlånsfacilitet 44.118 22.783
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 25 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.818 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 105.767 −34.156
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.879 −36.267
5.2 Andre forpligtelser 34.888 2.110
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.234 −4.227
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.269 186
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.399 −203
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.399 −203
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 212.818 1.682
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.311 0
Passiver i alt 2.059.683 15.371

Medie- og pressehenvendelser