Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. srpnu 2014

5. srpna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. srpna 2014 se zvýšil objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
31. července 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 5 mld. EUR na 357,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6 mld. EUR na 971,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 36,3 mld. EUR na 70,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,9 mld. EUR na 489,4 mld. EUR. Ve středu 30. července 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 97,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 133,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 13,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 6,8 mld. EUR, zatímco 3 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před lhůtou splatnosti.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,4 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 44,1 mld. EUR (oproti 21,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 4,5 mld. EUR na 199 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci programu pro trhy s cennými papíry a prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 1. srpnem 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 152,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 23,3 mld. EUR na 219,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 432 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 248 462 347
2.1 Pohledávky za MMF 81 655 20
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 807 327
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 897 −308
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 526 −111
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 526 −111
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 533 535 25 717
5.1 Hlavní refinanční operace 133 304 35 417
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 400 184 −9 383
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 45 −319
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 200 −47
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 556 809 −9 498
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 199 011 −4 453
7.2 Ostatní cenné papíry 357 799 −5 045
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 705 0
9 Ostatní aktiva 242 118 −729
Aktiva celkem 2 059 683 15 371
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 971 423 5 959
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 263 858 46 130
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 219 715 23 349
2.2 Vkladová facilita 44 118 22 783
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 25 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 818 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 105 767 −34 156
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 879 −36 267
5.2 Ostatní závazky 34 888 2 110
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 234 −4 227
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 269 186
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 399 −203
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 399 −203
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 212 818 1 682
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 311 0
Pasiva celkem 2 059 683 15 371

Kontakty pro média