Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 август 2014 г.

5 август 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 1 август 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 213,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
31 юли 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 5 млрд. евро до 357,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 6 млрд. евро до 971,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 36,3 млрд. евро до 70,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,9 млрд. евро до 489,4 млрд. евро. На 30 юли 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 97,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 133,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 13,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 6,8 млрд. евро, а 3 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 44,1 млрд. евро (при 21,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 4,5 млрд. евро до 199 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа и по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 1 август 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 152,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 23,3 млрд. евро до 219,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 432 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 462 347
2.1 Вземания от МВФ 81 655 20
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 807 327
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 897 −308
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 526 −111
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 526 −111
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 533 535 25 717
5.1 Основни операции по рефинансиране 133 304 35 417
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 400 184 −9 383
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 45 −319
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 200 −47
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 556 809 −9 498
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 199 011 −4 453
7.2 Други ценни книжа 357 799 −5 045
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 705 0
9 Други активи 242 118 −729
Общо активи 2 059 683 15 371
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 971 423 5 959
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 263 858 46 130
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 219 715 23 349
2.2 Депозитно улеснение 44 118 22 783
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 818 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 105 767 −34 156
5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 879 −36 267
5.2 Други задължения 34 888 2 110
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 234 −4 227
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 269 186
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 399 −203
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 399 −203
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 212 818 1 682
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 311 0
Общо пасиви 2 059 683 15 371

Данни за контакт за медиите