Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 juli 2014

29 juli 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 juli 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 213,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 juli 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 362,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 965,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 107,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,5 miljarder EUR till 486,5 miljarder EUR. Onsdagen den 23 juli 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 99,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 97,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 21,5 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,3 miljarder EUR (jämfört med 22,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 203,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 25 juli 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 156,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 33,2 miljarder EUR respektive 14 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,7 miljarder EUR till 196,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.431 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 248.114 −58
2.1 Fordringar på IMF 81.635 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.480 −56
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.205 662
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.637 −877
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.637 −877
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 507.819 −23.865
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 97.887 −2.021
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 409.567 −21.508
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 365 −336
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.246 5.984
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 566.307 547
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 203.464 −646
7.2 Andra värdepapper 362.844 1.193
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.705 0
9 Övriga tillgångar 242.847 −554
Summa tillgångar 2.044.312 −18.161
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 965.464 −120
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 217.728 −16.150
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.367 −14.736
2.2 Inlåningsfacilitet 21.334 −1.384
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 −30
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.817 −148
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.923 −1.002
5.1 Offentliga sektorn 107.145 3.961
5.2 Övriga skulder 32.777 −4.963
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.462 −3.776
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.084 −204
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.602 576
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.602 576
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 211.136 2.662
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.311 0
Summa skulder 2.044.312 −18.161
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media