Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. julija 2014

29. julij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. julija 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. julij 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 362,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 965,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4 milijarde EUR na 107,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,5 milijarde EUR na 486,5 milijarde EUR. V sredo, 23. julija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 99,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 97,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 21,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 21,3 milijarde EUR (v primerjavi z 22,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 203,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 25. julija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 156,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 33,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14,7 milijarde EUR na 196,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.431 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 248.114 −58
2.1 Terjatve do MDS 81.635 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.480 −56
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.205 662
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.637 −877
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.637 −877
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 507.819 −23.865
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 97.887 −2.021
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 409.567 −21.508
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 365 −336
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.246 5.984
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 566.307 547
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 203.464 −646
7.2 Drugi vrednostni papirji 362.844 1.193
8 Dolg širše države v EUR 26.705 0
9 Druga sredstva 242.847 −554
Skupaj sredstva 2.044.312 −18.161
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 965.464 −120
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 217.728 −16.150
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.367 −14.736
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.334 −1.384
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 −30
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.817 −148
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.923 −1.002
5.1 Širša država 107.145 3.961
5.2 Druge obveznosti 32.777 −4.963
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.462 −3.776
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.084 −204
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.602 576
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.602 576
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 211.136 2.662
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.311 0
Skupaj obveznosti 2.044.312 −18.161
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije