Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 lipca 2014 r.

29 lipca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 lipca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 213,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24 lipca 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 362,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld EUR do poziomu 965,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4 mld EUR do poziomu 107,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,5 mld EUR do poziomu 486,5 mld EUR. W środę 23 lipca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 99,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 97,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 21,5 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,3 mld EUR (wobec 22,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 203,5 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 lipca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 156,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 33,2 mld EUR i 14 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14,7 mld EUR do poziomu 196,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.431 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 248.114 −58
2.1 Należności od MFW 81.635 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.480 −56
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.205 662
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.637 −877
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.637 −877
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 507.819 −23.865
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 97.887 −2.021
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 409.567 −21.508
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 365 −336
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.246 5.984
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 566.307 547
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 203.464 −646
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 362.844 1.193
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.705 0
9 Pozostałe aktywa 242.847 −554
Aktywa razem 2.044.312 −18.161
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 965.464 −120
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 217.728 −16.150
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.367 −14.736
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.334 −1.384
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −30
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.817 −148
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.923 −1.002
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 107.145 3.961
5.2 Pozostałe zobowiązania 32.777 −4.963
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.462 −3.776
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.084 −204
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.602 576
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.602 576
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 211.136 2.662
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.311 0
Pasywa razem 2.044.312 −18.161