Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 juli 2014

29 juli 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 juli 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 213,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 juli 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 362,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 965,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 107,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,5 miljard naar EUR 486,5 miljard. Op woensdag 23 juli 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 99,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 97,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 21,5 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 22,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 203,5 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 25 juli 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 156,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 33,2 miljard en EUR 14 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,7 miljard naar EUR 196,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.431 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 248.114 −58
2.1 Vorderingen op het IMF 81.635 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.480 −56
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.205 662
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.637 −877
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.637 −877
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 507.819 −23.865
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 97.887 −2.021
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 409.567 −21.508
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 365 −336
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.246 5.984
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 566.307 547
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 203.464 −646
7.2 Overige waardepapieren 362.844 1.193
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.705 0
9 Overige activa 242.847 −554
Totaal activa 2.044.312 −18.161
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 965.464 −120
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 217.728 −16.150
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.367 −14.736
2.2 Depositofaciliteit 21.334 −1.384
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 −30
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.817 −148
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.923 −1.002
5.1 Overheid 107.145 3.961
5.2 Overige verplichtingen 32.777 −4.963
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.462 −3.776
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.084 −204
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.602 576
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.602 576
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 211.136 2.662
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.311 0
Totaal passiva 2.044.312 −18.161