Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 25. jūlijā

2014.29.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 25. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 24. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 362.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 965.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 107.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.5 mljrd. euro (līdz 486.5 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 23. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 99.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 97.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 21.5 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 22.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 203.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 25. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 156.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 33.2 mljrd. euro un 14 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.7 mljrd. euro (līdz 196.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,431 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 248,114 −58
2.1 SVF debitoru parādi 81,635 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,480 −56
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,205 662
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,637 −877
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,637 −877
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 507,819 −23,865
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 97,887 −2,021
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 409,567 −21,508
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 365 −336
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,246 5,984
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 566,307 547
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 203,464 −646
7.2 Pārējie vērtspapīri 362,844 1,193
8 Valdības parāds euro 26,705 0
9 Pārējie aktīvi 242,847 −554
Kopā aktīvi 2,044,312 −18,161
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 965,464 −120
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 217,728 −16,150
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 196,367 −14,736
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,334 −1,384
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 −30
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,817 −148
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,923 −1,002
5.1 Saistības pret valdību 107,145 3,961
5.2 Pārējās saistības 32,777 −4,963
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,462 −3,776
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,084 −204
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,602 576
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,602 576
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 211,136 2,662
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,311 0
Kopā pasīvi 2,044,312 −18,161
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem