SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. juli 2014

29. juli 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. juli 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 213,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. juli 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 362,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 965,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4 mia. euro til 107,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,5 mia. euro til 486,5 mia. euro. Onsdag den 23. juli 2014 udløb en primær markedsoperation på 99,9 mia. euro, og en ny på 97,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 21,5 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (sammenlignet med 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,3 mia. euro (sammenlignet med 22,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 203,5 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 25. juli 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 156,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 33,2 mia. euro og 14 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,7 mia. euro til 196,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.431 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 248.114 −58
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.635 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.480 −56
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.205 662
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.637 −877
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.637 −877
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 507.819 −23.865
5.1 Primære markedsoperationer 97.887 −2.021
5.2 Langfristede markedsoperationer 409.567 −21.508
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 365 −336
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.246 5.984
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 566.307 547
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 203.464 −646
7.2 Andre værdipapirer 362.844 1.193
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.705 0
9 Andre aktiver 242.847 −554
Aktiver i alt 2.044.312 −18.161
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 965.464 −120
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 217.728 −16.150
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 196.367 −14.736
2.2 Indlånsfacilitet 21.334 −1.384
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27 −30
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.817 −148
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.923 −1.002
5.1 Offentlig forvaltning og service 107.145 3.961
5.2 Andre forpligtelser 32.777 −4.963
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.462 −3.776
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.084 −204
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.602 576
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.602 576
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 211.136 2.662
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.311 0
Passiver i alt 2.044.312 −18.161
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt