Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. červenci 2014

29. července 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. července 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,2 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. července 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 362,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,1 mld. EUR na 965,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 107,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 22,5 mld. EUR na 486,5 mld. EUR. Ve středu 23. července 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 99,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 97,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před datem splatnosti 21,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 21,3 mld. EUR (oproti 22,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 203,5 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 25. července 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 156,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 33,2 mld. EUR, resp. 14 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,7 mld. EUR na 196,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 431 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 248 114 −58
2.1 Pohledávky za MMF 81 635 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 480 −56
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 205 662
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 637 −877
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 637 −877
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 507 819 −23 865
5.1 Hlavní refinanční operace 97 887 −2 021
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 409 567 −21 508
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 365 −336
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 246 5 984
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 566 307 547
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 203 464 −646
7.2 Ostatní cenné papíry 362 844 1 193
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 705 0
9 Ostatní aktiva 242 847 −554
Aktiva celkem 2 044 312 −18 161
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 965 464 −120
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 217 728 −16 150
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 196 367 −14 736
2.2 Vkladová facilita 21 334 −1 384
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 −30
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 817 −148
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 923 −1 002
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 145 3 961
5.2 Ostatní závazky 32 777 −4 963
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 462 −3 776
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 084 −204
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 602 576
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 602 576
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 211 136 2 662
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 311 0
Pasiva celkem 2 044 312 −18 161
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média