Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 юли 2014 г.

29 юли 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 юли 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 213,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 юли 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 362,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 965,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 107,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22,5 млрд. евро до 486,5 млрд. евро. На 23 юли 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 99,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 97,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 21,5 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 21,3 млрд. евро (при 22,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 203,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 25 юли 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 156,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 33,2 млрд. евро и 14 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 14,7 млрд. евро до 196,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 431 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 248 114 −58
2.1 Вземания от МВФ 81 635 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 480 −56
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 205 662
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 637 −877
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 637 −877
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 507 819 −23 865
5.1 Основни операции по рефинансиране 97 887 −2 021
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 409 567 −21 508
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 365 −336
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 246 5 984
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 566 307 547
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 203 464 −646
7.2 Други ценни книжа 362 844 1 193
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 705 0
9 Други активи 242 847 −554
Общо активи 2 044 312 −18 161
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 965 464 −120
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 217 728 −16 150
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 367 −14 736
2.2 Депозитно улеснение 21 334 −1 384
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −30
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 817 −148
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 923 −1 002
5.1 Сектор „Държавно управление“ 107 145 3 961
5.2 Други задължения 32 777 −4 963
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 462 −3 776
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 084 −204
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 602 576
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 602 576
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 211 136 2 662
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 311 0
Общо пасиви 2 044 312 −18 161
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите