Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 juli 2014

9 juli 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 juli 2014 motsvarade ökningen på 8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 213 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det fasta ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 361,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 963,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 31,6 miljarder EUR till 100,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24,3 miljarder EUR till 518,6 miljarder EUR. Onsdagen den 2 juli 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 115 miljarder EUR och ersattes med en ny på 97,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 27,3 miljarder EUR (jämfört med 25,4 miljarder EUR föregående vecka).

Under veckan återbetalades 4,5 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 205,2 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna, kombinerat med kvartalsomvärderingar. Under den vecka som slutade den 4 juli 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 156,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 34,8 miljarder EUR respektive 14,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,5 miljarder EUR till 214,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2014 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 961,3410 EUR per fine oz.

USD: 1,3658 per EUR

JPY: 138,44 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1321 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 334.430 0 7.950
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.595 1.981 3.198
2.1 Fordringar på IMF 81.670 241 827
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.925 1.740 2.371
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.284 −1.396 287
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.226 −342 5
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.226 −342 5
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 545.900 −22.474 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 97.103 −17.938 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 448.796 −4.480 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −55 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.641 −3.558 1
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 566.898 −5.952 2.276
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 205.207 −5.171 457
7.2 Andra värdepapper 361.691 −782 1.818
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.705 −524 −38
9 Övriga tillgångar 243.614 −1.496 2.276
Summa tillgångar 2.070.293 −33.761 15.955
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 963.889 5.574 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 241.538 −1.620 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 214.246 −3.481 0
2.2 Inlåningsfacilitet 27.275 1.852 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 10 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.671 −4.889 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 141.117 −30.451 0
5.1 Offentliga sektorn 100.263 −31.610 0
5.2 Övriga skulder 40.854 1.159 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 56.942 −2.786 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.035 223 3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.439 −127 89
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.439 −127 89
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0 538
10 Övriga skulder 206.568 315 2.820
11 Värderegleringskonton 301.418 0 12.505
12 Eget kapital 95.309 0 0
Summa skulder 2.070.293 −33.761 15.955