Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. julija 2014

9. julij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. julija 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 8 milijard EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 3,3 milijarde EUR na 213 milijard EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 361,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,6 milijarde EUR na 963,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 31,6 milijarde EUR na 100,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 24,3 milijarde EUR na 518,6 milijarde EUR. V sredo, 2. julija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 115 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 97,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 27,3 milijarde EUR (v primerjavi s 25,4 milijarde EUR prejšnji teden).

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 4,5 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 4,7 milijarde EUR na 205,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic ter v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 4. julija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 156,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 34,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,5 milijarde EUR na 214,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 961,3410 EUR za unčo

USD: 1,3658 za EUR

JPY: 138,44 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1321 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.430 0 7.950
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 249.595 1.981 3.198
2.1 Terjatve do MDS 81.670 241 827
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.925 1.740 2.371
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.284 −1.396 287
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.226 −342 5
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.226 −342 5
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 545.900 −22.474 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 97.103 −17.938 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 448.796 −4.480 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −55 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 61.641 −3.558 1
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 566.898 −5.952 2.276
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 205.207 −5.171 457
7.2 Drugi vrednostni papirji 361.691 −782 1.818
8 Dolg širše države v EUR 26.705 −524 −38
9 Druga sredstva 243.614 −1.496 2.276
Skupaj sredstva 2.070.293 −33.761 15.955
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 963.889 5.574 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 241.538 −1.620 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 214.246 −3.481 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 27.275 1.852 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 17 10 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.671 −4.889 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 141.117 −30.451 0
5.1 Širša država 100.263 −31.610 0
5.2 Druge obveznosti 40.854 1.159 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 56.942 −2.786 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.035 223 3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.439 −127 89
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.439 −127 89
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0 538
10 Druge obveznosti 206.568 315 2.820
11 Računi prevrednotenja 301.418 0 12.505
12 Kapital in rezerve 95.309 0 0
Skupaj obveznosti 2.070.293 −33.761 15.955