Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. júlu 2014

9. júla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. júla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 8 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 3,3 mld. EUR na 213 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 361,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,6 mld. EUR na 963,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 31,6 mld. EUR na 100,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 24,3 mld. EUR na 518,6 mld. EUR. V stredu 2. júla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 115 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 97,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 27,3 mld. EUR (v porovnaní s 25,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 4,5 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 4,7 mld. EUR na 205,2 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi, ako aj v dôsledku štvrťročného precenenia. V týždni končiacom sa 4. júla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 156,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 34,8 mld. EUR a 14,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 3,5 mld. EUR na 214,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. júnu 2014 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 961,3410 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,3658 USD/EUR

138,44 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1321 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 430 0 7 950
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 595 1 981 3 198
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 670 241 827
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 167 925 1 740 2 371
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 284 −1 396 287
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 226 −342 5
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 226 −342 5
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 545 900 −22 474 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 97 103 −17 938 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 448 796 −4 480 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −55 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 641 −3 558 1
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 566 898 −5 952 2 276
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 205 207 −5 171 457
7.2 Ostatné cenné papiere 361 691 −782 1 818
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 705 −524 −38
9 Ostatné aktíva 243 614 −1 496 2 276
Aktíva spolu 2 070 293 −33 761 15 955
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 963 889 5 574 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 241 538 −1 620 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 214 246 −3 481 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 27 275 1 852 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 17 10 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 671 −4 889 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 141 117 −30 451 0
5.1 Verejná správa 100 263 −31 610 0
5.2 Ostatné záväzky 40 854 1 159 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 942 −2 786 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 035 223 3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 439 −127 89
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 439 −127 89
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0 538
10 Ostatné pasíva 206 568 315 2 820
11 Účty precenenia 301 418 0 12 505
12 Základné imanie a rezervy 95 309 0 0
Pasíva spolu 2 070 293 −33 761 15 955