Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 lipca 2014 r.

9 lipca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 lipca 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 8 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 3,3 mld EUR do poziomu 213 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 361,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,6 mld EUR do poziomu 963,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 31,6 mld EUR do poziomu 100,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24,3 mld EUR do poziomu 518,6 mld EUR. W środę 2 lipca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 115 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 97,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 27,3 mld EUR (wobec 25,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 4,5 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 4,7 mld EUR do poziomu 205,2 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych i programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz z korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 lipca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 156,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 34,8 mld EUR i 14,1 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,5 mld EUR do poziomu 214,2 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 961,3410 EUR za uncję jubilerską

1,3658 USD/EUR

138,44 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1321 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 334.430 0 7.950
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.595 1.981 3.198
2.1 Należności od MFW 81.670 241 827
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.925 1.740 2.371
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.284 −1.396 287
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.226 −342 5
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.226 −342 5
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 545.900 −22.474 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 97.103 −17.938 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 448.796 −4.480 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −55 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.641 −3.558 1
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 566.898 −5.952 2.276
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 205.207 −5.171 457
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 361.691 −782 1.818
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.705 −524 −38
9 Pozostałe aktywa 243.614 −1.496 2.276
Aktywa razem 2.070.293 −33.761 15.955
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 963.889 5.574 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 241.538 −1.620 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 214.246 −3.481 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 27.275 1.852 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 10 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.671 −4.889 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 141.117 −30.451 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.263 −31.610 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 40.854 1.159 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.942 −2.786 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.035 223 3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.439 −127 89
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.439 −127 89
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0 538
10 Pozostałe pasywa 206.568 315 2.820
11 Różnice z wyceny 301.418 0 12.505
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.309 0 0
Pasywa razem 2.070.293 −33.761 15.955