Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 juli 2014

9 juli 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 juli 2014 was de stijging van EUR 8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 213 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 361,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,6 miljard naar EUR 963,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 31,6 miljard naar EUR 100,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 24,3 miljard naar EUR 518,6 miljard. Op woensdag, 2 juli 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 115 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 97,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 27,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 25,4 miljard in de voorafgaande week).

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 4,5 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 4,7 miljard naar EUR 205,2 miljard Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), in combinatie met kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 4 juli 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 156,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 34,8 miljard en EUR 14,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,5 miljard naar EUR 214,2 miljard.

Kwartaaleindeherwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Voor elke balanspost wordt het netto-effect van de herwaardering per 30 juni 2014 weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De voor de herwaardering van de saldi gebruikte goudprijs en belangrijkste wisselkoersen waren de volgende:

Goud: EUR 961,3410 per fine ounce

USD: 1,3658 per EUR

JPY: 138,44 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1321 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 334.430 0 7.950
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.595 1.981 3.198
2.1 Vorderingen op het IMF 81.670 241 827
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.925 1.740 2.371
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.284 −1.396 287
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.226 −342 5
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.226 −342 5
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 545.900 −22.474 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 97.103 −17.938 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 448.796 −4.480 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −55 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.641 −3.558 1
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 566.898 −5.952 2.276
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 205.207 −5.171 457
7.2 Overige waardepapieren 361.691 −782 1.818
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.705 −524 −38
9 Overige activa 243.614 −1.496 2.276
Totaal activa 2.070.293 −33.761 15.955
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 963.889 5.574 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 241.538 −1.620 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 214.246 −3.481 0
2.2 Depositofaciliteit 27.275 1.852 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 17 10 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.671 −4.889 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 141.117 −30.451 0
5.1 Overheid 100.263 −31.610 0
5.2 Overige verplichtingen 40.854 1.159 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.942 −2.786 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.035 223 3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.439 −127 89
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.439 −127 89
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0 538
10 Overige passiva 206.568 315 2.820
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0 12.505
12 Kapitaal en reserves 95.309 0 0
Totaal passiva 2.070.293 −33.761 15.955