Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 4. jūlijā

2014.9.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 4. jūlijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 8 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 213 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 361.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 963.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31.6 mljrd. euro (līdz 100.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24.3 mljrd. euro (līdz 518.6 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 2. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 115 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 97.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 27.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 25.4 mljrd. euro).

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 4.5 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 205.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas", kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu un ceturkšņa beigu korekcijām. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 4. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 156.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 34.8 mljrd. euro un 14.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 214.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2014. gada 30. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 961.3410 EUR par Trojas unci

1.3658 USD par 1 EUR

138.44 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1321 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,430 0 7,950
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,595 1,981 3,198
2.1 SVF debitoru parādi 81,670 241 827
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,925 1,740 2,371
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,284 −1,396 287
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,226 −342 5
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,226 −342 5
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 545,900 −22,474 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 97,103 −17,938 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 448,796 −4,480 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −55 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,641 −3,558 1
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 566,898 −5,952 2,276
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 205,207 −5,171 457
7.2 Pārējie vērtspapīri 361,691 −782 1,818
8 Valdības parāds euro 26,705 −524 −38
9 Pārējie aktīvi 243,614 −1,496 2,276
Kopā aktīvi 2,070,293 −33,761 15,955
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 963,889 5,574 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 241,538 −1,620 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 214,246 −3,481 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 27,275 1,852 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 10 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,671 −4,889 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 141,117 −30,451 0
5.1 Saistības pret valdību 100,263 −31,610 0
5.2 Pārējās saistības 40,854 1,159 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56,942 −2,786 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,035 223 3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,439 −127 89
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,439 −127 89
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0 538
10 Pārējās saistības 206,568 315 2,820
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0 12,505
12 Kapitāls un rezerves 95,309 0 0
Kopā pasīvi 2,070,293 −33,761 15,955